Değerler Eğitimi Hakkında Kısa Bir Bilgi

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan değerlerle başlar. Bu değerler eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönü­nü belirler. (Doğan, 1997.) Değerler eğitimi, eğitimdeki değerler transferini güç­lendirme yollarını arar. Bu transfer ise okuldaki müfre­dat ve ahlaki atmosferle ilgilidir.

Değerler eğitimi
Değerler eğitimi

Değerler; sınıflarda yapılan çalışmalar, okulun ve top­lumun etkinlikleri, ayrıca ilişkiler yoluyla öğretilir. Bu bağlamda değerlerin kazandırılması sürecinde oku­lun politikalarında ve prosedürlerinde değerlere yer verilmiş olması, okuldaki ilgili kişilerin öğrencilerle ve velilerle ilişkilerinde ortak ve temel değerleri gözete­rek hareket etmesi çok önemlidir. Bu bağlamda değerlerin kazandırılması sürecinde;

 • Okul yöneticileri ve öğretmenlerin model olacak davranışlar sergilemesi,
 • Sınıfta ve okulda olumlu bir iklimin oluşturulmuş olması,
 • Öğrencilere sorumluluk verilmesi, öğrencilerin ki­şilik ve benlik gelişimine dikkat edilmesi,
 • Öğrencilerin olumsuz davranışları yerine olumlu davranışlarına odaklanılması,
 • Olumlu davranışların pekiştirilmesi, olumsuz dav­ranışlara da uygun müdahalelerde bulunulması,
 • Öğrencilerin doğru örneklerle tanışmasının sağ­lanması,
 • Öğrencilerin özdeşim duyduğu kişi, karakter ya da olayların iyi analiz edilmesi,
 • Değerler eğitimi sürecinde öğrencinin gelişimsel özelliklerine dikkat edilmesi, uygun yaklaşımlar ve yöntemlerle öğrenciye yönelim gösterilmesi,
 • Ceza ve yasaklama anlayışı yerine öğrencilere kendini ifade etme imkânı sağlanması,
 • Pedagojik ve bilimsel davranış değiştirme yön­temlerinden yararlanılması,
 • Öğrencilerin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi,
 • Okulda sosyal etkinliklere ağırlık verilmesi, her öğrencinin çeşitli sosyal aktivitelerde yer alması­nın sağlanması,
 • Öğrenciler ve ilgili diğer kişilerle ortaklaşa çalış­malar yapılması,
 • Sınıflarda değerleri kazandırmaya yarayacak et­kinlikler ve uygulamalar yapılması yarar getire­cektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir