Tagged: Savaşlar

Truva Savaşı

Çok eskiden, yaklaşık olarak İÖ 1200’de, Yunan Yarımadasından gemilerle yola çıkıp Ege Denizi’ni aşarak Anadolu’nun batısındaki eski Truva kentine gelen Akhalar (Akalar), burada Truvalılar’la savaşmış, Truva’yı kuşattıktan sonra ele geçirmiş ve sonunda yakıp yıkmışlardır....

Yüzyıl Savaşları

14. ve 15. yüzyıllarda Fransız prensler ile İngiltere kralları arasında, Fransız tahtının yasal vârisi sorunundan kaynaklanan savaşlara verilen addır. 1337-1453 arasında süren bu uzun savaşta, sonunda İngilizler’i kıtadan çıkaran Fransızlar kendi krallıklarım kurdular. Ortaçağda...

Waterloo Savaşı

Sürgünde bulunduğu Elba Adası’ndan Fransa’ya dönerek bir kez daha Avrupa’ya egemen olmak amacıyla büyük bir ordunun başına geçen Napolyon’un son yenilgisine uğradığı savaştır. 18 Haziran 1815’teki bu savaş Belçika’da, Waterloo köyünün 5 km güneyinde,...

İnönü Muharebesi

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti’nin düzenli birlikleriyle Yunan kuvvetleri arasında yapılan savaş. Bu savaşta Yunan ilerlemesi bir süre durdurulmuştur. 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında I. İnönü Savaşı, 23 Mart-4 Nisan 1921 tarihleri arasında II....

İkinci Haçlı Seferi

Atabey om adeddin Zengi’nin 1144’te Urfayı fethi bütün Avrupa’da çok büyük yankı uyandırdı. İslâm dünyasının bağrına bir kama gibi saplanan Urfa Haçlı Kontluğunun yıkılması ve Urfa’nın tekrar İslâm topraklarına katılması Müslümanları büyük bir sevince boğarken Hristiyanları da ayni şekilde üzüntüye...

Viyana Kuşatması

15. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar savaşlarla dolu geçen Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde Viyana kuşatmalarının özel bir yeri vardır. İki kez kuşatılan bu kent Avusturya’nın başkenti olması yanında, Osmanlılar’ın Avrupa’da ulaştıkları son noktayı da simgeler. 1....

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ve Milli Mücadele adlarıyla da anılır. Türk tarihinin kısa; ama çok yoğun askeri ve siyasal olaylarla dolu bir dönemidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş tarihidir. Yüzyıllar süren Osmanlı Devleti’nin...

Kösedağ Savaşı

Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan savaş. Moğollar, İran’ı ele geçirip Doğu Anadolu sınırlarına yaklaştıkları sırada Anadolu Selçuklu Devleti’nin başında II. Gıyaseddin Keyhüsrev bulunuyordu. II. Gıyaseddin Keyhüsrev babası I. Alâeddin Keykubâd...

Kore Savaşı

23 Haziran 1950’de Kuzey Kore ordusunun Güney Kore topraklarına girmesiyle başlayan ve 27 Temmuz 1953’te sona eren savaş. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, bir yanda kapitalist üretim tarzını benimsemiş ülkelerin, öte yanda da komünist ülkelerin...

Otuz Yıl Savaşları

Otuz Yıl Savaşları

Çeşitli Avrupa ülkeleri arasında, çeşitli anlaşmazlıklar ve din kavgaları nedeniyle çıkan, 1618-1648 tarihleri arasında otuz yıl boyunca devam eden bir dizi savaş. Bohemyalı ve Avusturyalı Protestan soyluların, halka Katolikliği zorla benimsetmeye çalışan Bohemya Kralı’na...