Gorgoda Nedir? Kimdir?

Siyer-i nebi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ticaret Hayatı

Kâbe, Hz. İbrahim’den beri kutsallığı bilinen bir ziyaret yeriydi. Ayrıca Mekke ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Üstelik kurulan panayırlar bölgedeki ticaret hayatını canlı tutuyordu. Mekke’nin konumu ve iklimi burada yaşayanlara geçimlerini kazanmaları için ticaretten başka bir yol bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, öteden beri ticaretlerini artırmanın yollarını aramış ve komşu ülkelerle bazı antlaşmalar yapmışlardı. Resulullah (s.a.v.), gençliğinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Peygamberimizin Gençlik Dönemi

Mekke ticaret yapanlar için önemli bir şehirdi. Buraya gelen insanların zaman zaman alışverişlerinde haksızlığa uğradıkları da oluyordu. Mekke’nin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil, Yemen’den gelen bir tüccarın getirdiği ürünleri satın almış ancak ücretini ödememişti. Yemenli tüccar, kabilelerden yardım istediyse de talebi karşılık bulmadı. Âs b. Vâil, Mekke’nin zengin kişilerinden olmasına rağmen borcunu inkâr ediyordu. Çaresiz […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu

Resulullah(s.a.v.), Fil Vakası’ndan yaklaşık elli beş gün sonra 571 yılında Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi sabaha karşı Mekke’de doğdu. Doğduğu ev, Safâ Tepesi’nin hemen yanı başında Ebu Talib mahallesindeydi. Abdülmuttalib, annesinin Ahmed ismini verdiği torununu kucağınaalıp Kâbe’ye giderek bu güzel bebek için Allah’a(c.c.) şükretti. Peygamberimizin(s.a.v.) doğumunun yedinci gününde dedesi, akika kurbanı kesti ve Mekke halkına […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Soyu, Adnânî Araplarına dayanan Resulullah (s.a.v.), Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e (a.s.) ulaşan pak neslini bize haber vererek “Ben, Âdemoğullarının en hayırlı ve en temiz olanlarından devirden devire, aileden aileye geçerek nihayet içinde bulunduğum bu aileden vücuda getirildim!” sözleriyle nesebinin şerefli ve faziletli olduğuna işaret etmiştir. Hz. Peygamber’in ataları, yaşadıkları dönemin saygın kişileriydi. Onlar birçok konuda […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Risalet Öncesi Hicaz

Hicaz, İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesidir. Sosyal yapısı ve coğrafi şartları nedeniyle bu bölgede herhangi bir devlet kurulmamış, halkı kabile sistemine dayalı bir hayat sürmüştür. Mekke, Medine ve Taif şehirlerini içine alan bu bölge, Şam ile Yemen’i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde bulunması sebebiyle son derece önemli bir konuma sahiptir. MekkeMüslümanların kutsal […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


İslamiyet Öncesi Kültürel Hayat

Cahiliye Dönemi’nde yazı gelişmediği gibi okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Büyük ölçüde söze dayanan Arap kültürü yeni nesillere şiir ve hitabet yoluyla sözlü olarak aktarılırdı. İnsanlar duygularını, düşüncelerini; kinlerini, nefretlerini; acılarını ve kederlerini şiirle ifade ettikleri gibi olayları, zafer ve yenilgilerini de şiirle anlatırlardı. Şiirler panayırlar ve kervanlar yoluyla bütün Arap Yarımadası’na yayılırdı. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


İslamiyet Öncesi Sosyal ve Ekonomik Hayat

Arapların bedevi ve hadari olmak üzere iki farklı yaşam tarzı vardı. Kısıtlı tabiat koşulları altında yaşayan bedeviler; şiddete yatkın, kaba, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve değişime kapalıydılar. Çöl şartlarında yokluk, yoksulluk içinde büyük bir hayat mücadelesi verirlerdi. Hayat şartları onları iyi bir savaşçı yapmıştı. Kabile bağları çok güçlüydü. Yaşam koşulları birlikte hareket etmeyi gerekli kıldığından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Ârâmîler ve İbrânîler gibi Sâmî ırkından gelen Araplar, baştan beri Arap Yarımadası’nı yurt edinmiştir. Yarımada’nın ilk sakinleri olan Amâlika, Âd ve Semud kavimleri zaman içinde yok olmuşlardır. Kahtân’ın soyundan gelenlerin Yemen’de kurduğu, tarihte bilinen en eski devlet olan Main Devleti MÖ 1400-650 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mainîlerden sonra MÖ 750-115 yılları arasında Yemen’de hâkim olan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , , , ,


Risalet Öncesi Arap Yarımadasında Dinî Hayat

Putperestliğin yaygın olduğu Arap Yarımadası’nda Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecûsîlik, Sâbiîlik ve Haniflik gibi değişik inanç şekilleri de vardı. Yahudilik Arap Yarımadasına Bâbil Kralı’nın zulmünden kaçan Yahudiler vasıtasıyla girmiştir. Filistin’den göç eden Yahudiler, yoğun olarak kuzeyde Yesrib ve Hayber çevresine yerleşerek zamanla kabileler oluşturmuşlardır. Yahudiliğe göre İsrailoğulları seçkin insanlar, diğer milletler onlara kıyasla sıradan insanlardır. Özgürlük konusunda […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Risalet Öncesi Dünyanın Dinî Durumu

İslam öncesinde Bizans, Sâsânî ve Çin imparatorluklarının hüküm sürdüğü topraklar ile Hindistan ve Türkistan bölgelerinde çeşitli dinlerin varlığı bilinmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu olarak da anılan Bizans; Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgeyi elinde bulunduruyordu. O dönemin en etkili devletlerinden olan bu imparatorluk Hıristiyanlığı benimsemişti. Afrika kıtasının Kızıldeniz kıyılarına ise yine Hıristiyan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Sonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022