Hz. Nuh hakkında bilgi

Hz. NuhHz. Nuh Hz. Adem’in oğlu Şit’in (Şis) neslinden Lamek’in oğlu olup, adı Kur’an’da kırk üç yerde geçen büyük bir Peygamberdir. Ayrıca yüce Allah tarafından kendilerinden sağlam söz alınan beş büyük Peygamberden biri ve bunların ilkidir (Ahzab, 33/7; Ahkaf, 46/35). 950 yıl yaşamış ve kavmini Allah’ın dinine davet etmiştir (Ankebut 29/14).   Kur’an’da Nuh’tan önceki bazı Peygamberler de anılmakla birlikte onların inkarcılarla mücadelesi hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Nuh’un soyu, hayatı, Peygamberliği, inkarcı toplumuna karşı sergilediği mücadele ve Nuh tufanı hakkında Hud suresinde genişçe bilgi verilmiştir (bkz. 11/25-49; ayrıca krş. A’raf 7/59-64).   Hz. İdris’ten sonra ademoğulları doğru yoldan ayrıldılar ve putlara tapmaya başladılar. Cenab-ı Hak onlara Nuh Peygamberi gönderdi. Hz. Nuh uzun yıllar kavmini Allah’ın birliğine davet etti. Oğulları Sam, Ham ve Yafes ile eşleri ve çok az kimse iman etti. Geri kalan büyük çoğunluk inanmadı. Hatta kendisinin Yam adındaki oğlu bile Hz. Nuh’a inanmadı. Hz. Nuh kavmine nasihat ettikçe, onlar da ona eza, cefa, tahkir ve alay ile karşılık verdiler.   Allah Nuh’a gemi yapmasını emretti. Hz. Nuh gemiye bindi ve her türlü hayvandan birer çift aldı. Oğlu Yam’ı da gemiye davet etti. Fakat o, “Ben dağa çıkar kurtulurum.” diye gemiye binmedi. Hz. Nuh’Bugün Allah’ın merhametinden başka sığınacak yer yoktur’ diye nasihat ederken araya bir dalga girdi, Yam boğuldu.   Nuh’tan sonra insanlık Nuh’un üç oğlundan üredi. Arabın, İranlıların ve Rum’un babası “Sam” ve Sudan halkının babası “Ham” ve Türk kabilelerinin babası Yafes’tir (Ahmet Cevdet, Kısas-ı Enbiya, I, 6).   Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh ile ilgili bir sure ve başka surelerde Hz. Nuh’un adının geçtiği pek çok ayet vardır. Bunlardan bir kaçı burada zikredilebilir: “Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine Peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.” (Ankebut, 29/14) “Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh’a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.” (Kamer, 54/14) “ (Ey Muhammed! ) Nuh’u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.” (Enbiya, 21/76)   Rivayete göre Hz. Nuh tufandan sonra 350 yıl yaşamış ve Mekke’de vefat etmiştir (Ömer Faruk Harman, “Nuh”, İFAV Ans. , III, 499)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir