İnsan Hakları

İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı ve dostluk duygularını geliştirmeye yönelik, insanın insan olma haysiyeti ile sahip olması gereken hakların tümü. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi ve onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

İnsanlara, insan oldukları için sahip olmaları gereken birtakım hakların verilmesi fikri ilk kez İngiltere’de ortaya atılmıştır. 19. yüzyılda Amerika ve diğer birçok ülkeye yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız Devrimi, Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Roosevelt ile İngiliz başbaşkanı Churchill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesi’nde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede; ulus, inanç, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve bu haklar yasaların korumasına verilmiştir.

24 Ekim 1945’te kurulan ve öncelikli amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamak olan Birleşmiş Milletler Örgütü 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilân etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir