Kamuoyu

Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği genel düşünce. Demokratik yönetimlerde halkın düşünceleri ve istekleri doğrultusunda uygulamalar yapılır. Bu nedenle kamuoyu, ülke yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Bir toplumda kamuoyunun oluşmasında ve halkın düşüncelerini dile getirmesinde sivil toplum örgütlerinin rolü büyüktür.

Tanımı konusunda siyaset bilimciler, sosyologlar ve sosyal psikologlar arasında önemli görüş ayrılıkları vardır. Bazen bir grubun yerleşik inançları, bazen sonuçtan bağımsız olarak görüşlerin oluşturulma süreci, bazen de mantıksal düşünce süreci sonucunda benimsenen görüşler için kullanılır.

Günümüzde siyasal demokrasiyi genel seçimlerle sınırlı olmaktan çıkararak, sürekli katılıma açık hâle getiren özgür bir “kamuoyu rejimi” vardır. Bu açıdan; düşünce, basın, radyo-televizyon, dernek kurma, siyasal faaliyet özgürlükleri hem insanların ifade araçları hem de kamuoyunun özgürce oluşumunu sağlayan kanallar durumundadır.