Lirik Şiir

Eski Yunanlıların lir eşliğinde okudukları şiir. Lirik şiir, şairin düşünce ve duygularına ağırlık vermesiyle, olayları öykü biçiminde aktaran öykülü şiir ve manzum tiyatrodan ayrılır.

Lirik şiirin en önemli ustaları M.Ö. 1. yüzyılda ürün veren Catullus ve Horatius’tu. Lirik şiir Orta Çağda Avrupa’da trubadurların şarkılarıyla, Hristiyan ilâhileriyle varlığını sürdürdü. Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.