Lise

İlköğretim eğitiminden sonra, daha genel ve kapsayıcı bilgiler kazandıran eğitim kurumu. Türkiye’de, günümüzdeki liseyi çağrıştıran ilk orta öğretim kurumu, dört rüştiye sınıfını da kapsayan ve Mekteb-i Harbiye ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneye öğrenci yetiştiren ve yedi sınıflı Bosna Askeri İdadisiydi. Bunu ordu merkezi durumundaki öteki kentlerde açılan askeri idadiler izledi. Osmanlı döneminde çağdaş anlamda orta öğretim veren ilk ilköğretim kurumu da 1865’te açılan Mekteb-i Sultaniydi (Galatasaray Lisesi).

Cumhuriyet’in ilânından sonra ilk ve orta öğretimin yeniden örgütlenmesi sırasında sultaniler ve bazı idadiler lise, ötekiler de ortaokul olarak düzenlendi.

Günümüzde genel liselerle mesleki ve teknik liselerin büyük bir bölümünde öğretim süresi üç yıldır. Anadolu liseleri, Anadolu teknik liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, Anadolu meslek liseleriyle özel liselerde öğretim süresi, hazırlık sınıfı uygulamasına bağlı olarak bir ya da iki yıl daha uzundur.