Gorgoda Nedir? Kimdir?

Malmüdürü

İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir. Malmüdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Saymanlık sıfatıyla genel bütçeli daireler veya katma bütçeli idarelerin gelirlerinin toplanması […]

Malmüdürü
Malmüdürü

İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayan yönetici kişidir. Malmüdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saymanlık sıfatıyla genel bütçeli daireler veya katma bütçeli idarelerin gelirlerinin toplanması giderlerinin hak sahiplerine ödenmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
b) Nakit ve diğer varlıklar emanet niteliğindeki değerlerin alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin muhasebeleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
c) Milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak zamanında yürütülmesini sağlamak,
d) Milli emlak işlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamak,
e) İlçede Hazine adına taşınmaz malların tapuda tescil ve ferağına ilişkin işlemleri yürütmek,
f) İlçe Kamulaştırma Takdir Kıymet Komisyonuna maliye üyesi görevlendirmek ve ya görev almak,
g) Hazineyi ilgilendiren ve ya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlamak,
h) Hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli mercilere dava açmak, açılmış olan davaların takibini ve sonuçlandırılmasını hazine vekilinden talep etmek,
i) Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi sıfatıyla devlet davalarını takip etmek,
j) Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi yetkisine haiz olarak, vergi resim ve harçların, tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak,
k) Vergi gelirlerini tahsil ettirmek, gerektiğinde haciz kararlarını infaz ettirmek, Terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yaptırmak,
l) Gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, yoğun ve yaygın vergi denetimleri yaptırmak,
m) Parti kapatma ve tasfiye işlemleri, mal varlığı araştırma işlemleri, tarımsal arazilerin zarar ziyan tespit komisyon çalışmalarını, sivil savunma ve müdaf

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2023