Milonit

Makroskobik veya mikroskobik olarak ayırt edilebilen yönlü dokuya sahip,genellikle 0.2 mm üzerinde bir büyüklüğe sahip porfiroklastlar içeren bir kayaçtır.Bu porfiroklastlar kayacın %10-50’sini oluşturabilirler. Köken kayaca ait tamamen ezilmemiş/parçalanmamış olan ve uzun eksenleri kayma veya hareket yönüne paralel olacak şekilde dizilim gösteren porfiroklastlar merceksi veya göz şeklinde görünüme sahiptir. Kayaçtaki mineraller mikroskop altında dalgalı sönme, minerallerin kenarları boyunca ufalanma,ikiz lamellerin kırılıp ötelenmiş veya kıvrılmış olması vb. gibi stres etkilerini geniş ölçüde taşırlar.Özellikle kuvars mineralleri c kristal eksenleri birbirine paralel,dalgalı sönme gösteren bantlar halinde bir dizilim gösterirler. Kuvars tanelerinin birçoğunda mevcut kapanımların kristalin bazis yüzeyine paralel dizilim göstermeleri nedeniyle bu minerallerde

Milonit-gnays Veya Milonitşist
Bunlar protomilonit veya kaba milonit ile kristalin gnays veya şist arasında bir görünüme sahip kayaçlardır;çünkü bu kayaçların dokularında kataklastik ve kristaloblastik süreçler birlikte etkili olmuşlardır.bu kayaçların gösterdikleri