Gorgoda Nedir? Kimdir?

Değerler Eğitimi Yönergesi

Amaç – Madde 1 Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebi­len birey olma bilincini kazandırmak, Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye […]

AmaçMadde 1

Kapsam – Madde 2

Bu yönerge, tüm resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlardaki öğrencilere olumlu tutum ve davranış kazandırma amacıyla yapılan ça­lışmalarda Millî Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesi, ARGE birimi, Okul Müdürlükleri ve öğretmen­lerin yapacağı işlerle ilgili usul, esas ve çalışmaları kapsar.

Dayanak – Madde 3

Bu yönerge;

Tanımlar – Madde 4

 1. Millî Eğitim Müdürü: Çalışma yürütülen ilin il Millî Eğitim Müdürünü
 2. Millî Eğitim Şube Müdürü: Strateji Geliştirme Şube Müdürünü
 3. ARGE Birimi: ARGE Birimi ekip üyelerini
 4. Okul Müdürü: illerdeki tüm resmî ve özel okul ön­cesi, ilköğretim ve orta öğretim okul/kurum müdür­lerini
 5. Öğretmenler: İllerdeki tüm resmî ve özel okul ön­cesi, ilköğretim ve orta öğretim okul/kurumların öğretmenleri
 6. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdü­rü ve ARGE birimi üyelerini,
 7. Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu: Okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmenler, her sınıf sevi­yesinden bir sınıf rehber öğretmeni, okul aile birli­ğinden bir kişi, okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyonu tanımlar.

Uygulama İlke ve Esasları – Madde 5

 1. Değer Kazandırma Uygulama İlkeleri ve Etkinlik­leri belirlenirken 2010/53 sayılı İlk Ders Genelgesi ve bu genelgede belirtilen faaliyet örneklerine ön­celik verilecektir.
 2. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenler, rehber öğretmenler ile eğitim yöne­ticilerinin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında yönerge ekinde yer alan örnek etkinlik­lerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir.
 3. Değerler Eğitimi konusunda basın yoluyla kamu­ya bilgi verilir.
 4. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile öğren­cilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğ­renim seviyeleri etkinliklerde dikkate alınacaktır.
 5. Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Okul/Ku- rum Yürütme Kurulu uygulamada yönetim ve or­ganizasyon görevini üstlenecektir.
 6. Uygulamada diğer bütün öğretmenler eşit derece­de sorumluluk sahibi olacaktır.
 7. Değerler Eğitimi konusunda öncelikle ildeki tüm resmî ve özel okul/kurumlardaki okul müdürü ve rehber öğretmenler bilgilendirme seminerine alı­nacaktır. Daha sonra rehber öğretmenler kendi okullarında bütün öğretmenleri bilgilendirecektir.
 8. Dönemde iki olmak üzere eğitim-öğretim yılında toplam dört değer, çeşitli etkinliklerle öğrencilere ve ailelere verilerek bunların davranış hâline geti­rilmesi, devam eden aylarda da önceki değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması sağlanacaktır.
 9. Belirlenen değer konusunda öncelikle veliler mek­tup, seminer veya toplantılarla bilgilendirilecektir.
 10. Ele alınan değer okul/kurum web sitelerinde, çe­şitli kitle iletişim araçlarında uygulama örnekleri ve fotoğraflarla yayınlanacak, kamuoyunun desteği sağlanacaktır.
 11. Değerler konusunda ARGE birimi tarafından ha­zırlanan ön test ve son testler okullarda belirlenen örneklem gruplar üzerinde uygulanacak ve sonuç­lar değerlendirilecektir. Değerlendirme dönemde iki kez yapılacaktır. Örneklem grup, mevcudu 500 ve üzerinde olan okullar için %10, mevcudu 500 ve altında olan okullar için %20 olarak belirlene­cektir.
 12. Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle ( alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde (23 Nisanda temsili olarak göreve gelme gibi) bu öğrencilere öncelik verilecektir.
 13. Öğretim programlarına yansıtılan kültürel ve ev­rensel değerlerimiz sınıf veya branş öğretmenleri tarafından ders konuları anlatılırken geçiştirilme­yecek, üzerinde titizlikle durulacak, değerler eğiti­mi ile ilişkilendirilecektir.
 14. İşlenecek değerler aşağıdaki gibidir. Değerlerin hangi tarihte ve ne tür etkinliklerle uygulanacağı hazırlanacak bir çalışma takvimi ile okul/kurumla- ra iletilecektir.
 15. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu değerleri ve değerlerin işleniş sırasını değiştirme yetkisine sahiptir.

Yürürlük Hükümleri Onay – Madde 6

Bu yönerge Valilik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme – Madde 7

Bu Yönerge hükümlerini il Millî Eğitim Müdürü yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  En son eklenen yazılar

  Kim ne dedi?

  Gorgoda © 2023