Gorgoda Nedir? Kimdir?

Yönetici eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Ortak Hata ve Sorunlar

1- Güçlü bir liderliğin yokluğu ve tepe yönetiminin bağlılığı: Tepe yönetimi Toplam Kalite Yönetimine inanmıyor ve bağlılık göstermiyorsa kurumda uygulamayı kolaylaştıran vizyoncu liderlik yoktur. Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği mentorluğu ve model olmayı ancak vizyoncu bir lider başarabilir. İşte ancak güçlü bir liderlik kurumu eğitimde kaliteyi sağlayan ve sürekli onu sağlamaya doğru çalışan bir kültür içine […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Değerler Eğitimi Yönergesi

Amaç – Madde 1 Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebi­len birey olma bilincini kazandırmak, Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değer Öğretimi Yaklaşımları

Değerlerin öğretimi ile ilgili literatür taraması yapıldı­ğında çeşitli yaklaşımlardan söz edildiği görülmekte­dir. Bunlar: Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, Değer analiz yaklaşımı, Bütüncül yaklaşım; Kohlberg’in adil topluluk okulları, Değerler eğitiminde gizilgüç; örtük program, Karakter eğitimi Gözlem yoluyla öğrenme Model olma Hizmet ederek öğrenme olarak ifade edilmektedir. 1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi Yaklaşımı: Bu yaklaşım, yüksek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerlerin Öğretiminde Temel Süreç ve İlkeler

Değerlerin öğrenilmesi, gelenekçi eğitim süreçlerinde daha ziyade rol öğrenme şeklinde bir sosyal öğren­medir. Herkesin toplum içerisinde konumu, sorumlu­lukları ve cinsiyeti ile ilgili çeşitli rolleri vardır. Bu roller, insanlara neler yapması, nelere kıymet vermesi ve neler düşünmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verir. Örne­ğin bir erkekte cesaret, azim, sebat, soğukkanlılık gibi vasıflar toplum desteği de sağlandığı takdirde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerler Eğitimi Hakkında Kısa Bir Bilgi

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan değerlerle başlar. Bu değerler eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönü­nü belirler. (Doğan, 1997.) Değerler eğitimi, eğitimdeki değerler transferini güç­lendirme yollarını arar. Bu transfer ise okuldaki müfre­dat ve ahlaki atmosferle ilgilidir. Değerler; sınıflarda yapılan çalışmalar, okulun ve top­lumun etkinlikleri, ayrıca ilişkiler yoluyla öğretilir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Evrensel, Toplumsal ve Kişisel Değerler

Değerlere ilişkin yapılan çeşitli sınıflandırmalara ek olarak değerler; evrensel değerler, kişisel değerler ve toplumsal değerler olarak da İncelenmektedir. Bu bağlamda yapılan sınıflandırma incelendiğinde; Evrensel Değerler: Hem felsefeciler hem de sosyal bilimciler toplumdaki bütün insanların bir takım ortak değerlere sahip oldukları konusunda birleşmektedir. Bu değerler evrensel değerler olarak adlandırılmak­tadır. Çünkü bu değerler evrensel toplumun problem­lerinden kaynaklanmaktadır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerlerin Sınıflandırılması

Değerlerin sınıflandırılması sürecinde çok çeşitli yaklaşımlardan söz edilebilir. İnsanların hayatlarında yer alan ve önemsedikleri en belirgin değerler şöyle sıralanmıştır. İnsanları sevme Uyumlu olma Hırsları kontrol altına alma Başkalarının mutluluğunu isteme Kendini kontrol etme İyi insan olma Manevi değerlere inanma Yardımsever olma Tecrübeli ve bilgili olma Dost edinme Evlat yetiştirme Eser oluşturma Bir diğer değer sınıflandırması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


DEĞERLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ

Değer eğitimi, insana özgü olanakları, insanı insan ya­pan ve diğer canlılardan ayıran olanakları, başka bir deyişle insana özgü bütün etkinlikleri, insansal etkin­likler olarak amaçlarına uygun tarzda gerçekleştirebi­lecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Bir başka ifadeyle kişilere doğru bilmenin, doğru düşünmenin, doğru değerlendirmenin, doğru eylem içinde olduğunu görebilmesine yardımcı olmaktır. Değerlerin genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:1. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değer Nedir?

Değer kavramı birçok disiplin içerisinde kendisine yer bulmuş ve farklı şekillerde tanımlanmış bir kavramdır. Felsefi anlamda değer ile Matematik biliminde yer ve­rilen değer aynı anlamı taşımaz veya din kültürü ve ahlak bilgisi alanında üzerinde durulan değer ile ikti­sadi ve idari bilimler alanında vurgulanan değer farklı anlamlar içerir. Değerler eğitimi içerisinde yer alan “değer” kavramı üzerinden […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerler Eğitimi Kavramı

Değerler; insanların eylemlerini, duygu ve düşünce eğilimlerini etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Kişinin sahip olduğu değerler, onun karşılaştığı olayları, çevresindeki insanları ve hayatı algılayış biçimine etki eder. Bu bağlamda değerler, insanın yaşamdaki verimi, mutluluğu ve doyumu üzerinde de etkilidirler. Bu nedenle topluma uygun ve beraberinde evrensel, kişilerin kişisel gelişimine ve topluma uyumuna yardımcı çeşitli değerlerin öğrencilere […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022