Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kurumlar

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Görevleri

10.07.2018 tarihli ve (1) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesine göre, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: a) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, b) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi: , ,


Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Yetkileri

Kurul, mevzuatın yetkili kıldığı hususlarda aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır: a) Denetim yapmak, b) Araştırma, inceleme ve soruşturma icra etmek, c) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut tekliflerde bulunmak, ç) Görev alanına […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi: , ,


Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Cumhuriyet Öncesi: Adalet Müfettişliği; 1304 tarihinde yayınlanmış bulunan MİRATI ADALET adlı eser-de; Muradı Hüdavendigar 761 hicri tarihinde saltanata cülus eylemesi üzerine pederi zamanında teşkil ve kûşat olunan mehâkimi istiklaliyeti daimelerini takviye ve teyit eyledikleri gibi bir kat daha temini hukuku ibad için memaliki şahanede bulunan bilcümle mehâkim ve kuzatın teftişi ahvali zımnında ve kazaskerin vücuduna […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi: , ,


ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ

Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır. Buna göre Adalet Bakanlığının görevleri: a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi: , ,


Adalet Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Adalet Bakanlığının e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunmuş olduğu hizmetlerden bazıları aşağıdaki listede yer almaktadır. Bağlantılar Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmetleri Adli Sicil Kaydı Sorgulama Adli Sicil Kaydı Doğrulama Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi: , , , ,


Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)

Türkiye Bilimler Akademisi, tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilimci kişiliği ve araştırıcılığı özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve araştırma alanlarına yöneltmek; ülkemizdeki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesine ve korunmasına çalışmak, bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek amacıyla, 2 Eylül 1993 tarih ve 21686 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 497 […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla daha önce Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) olan adımız 21 Ocak 2006 tarihinden itibaren Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) oldu. BİDEB olarak bilim dünyasına girmek isteyenlerin ve bilim için destek arayanların aklına gelen ilk yer olma vizyonumuz çerçevesinde temel misyonumuz, Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve […]

Kategorisi: Vatandaşlık
Yazı etiketi:


Darülaceze

İstanbul’da kimsesizlerle düşkün ve sakatları barındıran, iş yapamayacak durumda olanların bakımını ve kimsesiz çocukların eğitimini üstlenen düşkünler evi. II. Abdülhamit zamanında İstanbul’da kurulması düşünülen Dârülâceze, Sadrazam Halil Paşanın gayretleri ve padişahın maddi desteği sonucunda dört yıl süren yapım çalışmasından sonra İstanbul’un Okmeydanı semtinde 2 Şubat 1896’da hizmete açılmıştır. Dârülâceze ilk açıldığı dönemde; yönetim binası, hastahane, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Darphane

Madeni para, altın ve madalya basımıyla görevli kuruluş. Osmanlı Devleti’nde ilk darphane I. Mehmet tarafından yaptırıldı. Darphanede basım işleri 1841 yılına kadar çekiçle dövülerek yapılırken daha sonra sarkaç yöntemi kullanılmaya başlandı. 1853 yılında pres, 1911’de de makine presi kullanılmaya başlandı. Önceleri para basımının yanı sıra altın ve gümüşün işlemeciliği, nişanların yapılması gibi görevleri olan darphane, […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Danıştay

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 1924’te kuruldu. Kuruluş amacı, yargı ve danışma makamı olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamaktır. Danıştay bağımsız bir yüksek mahkemedir. Hükümetle ilgili işleri başbakanlık aracılığıyla yürütür. Danıştay’ın görevleri şunlardır: Bakanlar kurulu kararlarına, başbakanlık ve bakanlık müsteşarları, müsteşar yardımcıları, genel müdürleri […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022