Gorgoda Nedir? Kimdir?

Tarih

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ticaret Hayatı

Kâbe, Hz. İbrahim’den beri kutsallığı bilinen bir ziyaret yeriydi. Ayrıca Mekke ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Üstelik kurulan panayırlar bölgedeki ticaret hayatını canlı tutuyordu. Mekke’nin konumu ve iklimi burada yaşayanlara geçimlerini kazanmaları için ticaretten başka bir yol bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, öteden beri ticaretlerini artırmanın yollarını aramış ve komşu ülkelerle bazı antlaşmalar yapmışlardı. Resulullah (s.a.v.), gençliğinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Peygamberimizin Gençlik Dönemi

Mekke ticaret yapanlar için önemli bir şehirdi. Buraya gelen insanların zaman zaman alışverişlerinde haksızlığa uğradıkları da oluyordu. Mekke’nin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil, Yemen’den gelen bir tüccarın getirdiği ürünleri satın almış ancak ücretini ödememişti. Yemenli tüccar, kabilelerden yardım istediyse de talebi karşılık bulmadı. Âs b. Vâil, Mekke’nin zengin kişilerinden olmasına rağmen borcunu inkâr ediyordu. Çaresiz […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


İslamiyet Öncesi Kültürel Hayat

Cahiliye Dönemi’nde yazı gelişmediği gibi okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Büyük ölçüde söze dayanan Arap kültürü yeni nesillere şiir ve hitabet yoluyla sözlü olarak aktarılırdı. İnsanlar duygularını, düşüncelerini; kinlerini, nefretlerini; acılarını ve kederlerini şiirle ifade ettikleri gibi olayları, zafer ve yenilgilerini de şiirle anlatırlardı. Şiirler panayırlar ve kervanlar yoluyla bütün Arap Yarımadası’na yayılırdı. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


İslamiyet Öncesi Sosyal ve Ekonomik Hayat

Arapların bedevi ve hadari olmak üzere iki farklı yaşam tarzı vardı. Kısıtlı tabiat koşulları altında yaşayan bedeviler; şiddete yatkın, kaba, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ve değişime kapalıydılar. Çöl şartlarında yokluk, yoksulluk içinde büyük bir hayat mücadelesi verirlerdi. Hayat şartları onları iyi bir savaşçı yapmıştı. Kabile bağları çok güçlüydü. Yaşam koşulları birlikte hareket etmeyi gerekli kıldığından […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Risalet Öncesi Siyasi Hayat

Ârâmîler ve İbrânîler gibi Sâmî ırkından gelen Araplar, baştan beri Arap Yarımadası’nı yurt edinmiştir. Yarımada’nın ilk sakinleri olan Amâlika, Âd ve Semud kavimleri zaman içinde yok olmuşlardır. Kahtân’ın soyundan gelenlerin Yemen’de kurduğu, tarihte bilinen en eski devlet olan Main Devleti MÖ 1400-650 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mainîlerden sonra MÖ 750-115 yılları arasında Yemen’de hâkim olan […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , , , ,


Tarih Öncesi Çağlar ve Yerleşim Yerleri

Tarihçiler MÖ 3200’lü yıllarda Sümer şehir devletlerinde yazının bulunmasını tarihî çağların başlangıcı olarak kabul etmiştir. Bu nedenle yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağlar, yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih çağları adı verilmiştir. Yukarıdaki tarih şeridinde de görüldüğü gibi tarih öncesi çağlar; Paleolitik (MÖ 600000-10000), Mezolitik (MÖ 10000-8000), Neolitik (MÖ 8000-5500) ve Kalkolitik (MÖ […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Her bilim dalı, çalışmaları sırasında başka bilim dallarının verilerine ve yöntemlerine ihtiyaç duyar. Örneğin tıp bilimi, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok çeşitli bilim dallarından yararlanır. Nükleer tedavide fizikten; kandaki şeker, yağ, asit gibi maddelerin tahlil edilmesinde kimyadan; hücre veya dokuların incelenmesinde biyoloji biliminden yardım alır. Aynı şekilde tarih de geçmişi aydınlatmaya çalışırken başka bilim dallarının […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tarih ve Tarihin Konusu

Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak, nesnel biçimde inceleyip açıklayan bir bilim dalıdır. Tanımından da anlaşılacağı üzere tarihin konusu insandır. Tarih insanın her türlü düşünüşünü, bu düşünüşlerin eseri olan faaliyetlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan değişimleri inceler. Ayrıca insanların yönlendirdiği gelişmeleri ve toplumların zaman içinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: ,


Tarih ile Diğer Bilimler Arasındaki Farklılıklar

Tarih geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını kendine özgü çalışma yöntemiyle açıklayıp yorumlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tarihçi bu görevi yerine getirirken fen bilimlerinde olduğu gibi deney metodundan yararlanamaz. Aynı şekilde psikoloji, iktisat (ekonomi) ve toplum bilimi (sosyoloji) gibi bazı beşerî ve sosyal bilimlerin uyguladığı insan davranışlarını gözlemleyip ölçmeye dayalı yöntemleri de kullanamaz. “Bilimsel araştırma yöntemi”ni […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi:


Sanat Eserlerinin Korunması

Tarihî eserler, insanlık tarihindeki gelişmeleri günümüze taşıyan en somut belgelerdir. İnsanlığın binlerce yıllık gelenek ve inançları sanat eserlerine yansımıştır. Geçmişi günümüze taşıyan bu belgeler daha çok mimari, heykel, resim ve el sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri de bu eserleri korumak, saklamak ve insanların yararlanabileceği şekilde sergilemektir. Sanat eserlerinin korunması bu eserlerin […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , ,


Sonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2022