Gorgoda Nedir? Kimdir?

Nedir?

Nedir? kategorimizde bir çok kavram, alet, canlı, eşya, terim, uygulama, vb. hakkında ansiklopedik bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu kategoride yer alan bilgiler güncel olabileceği gibi gelişen teknoloji, zaman ve yeni buluşlar sayesinde güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu nedenle buradaki bilgileri kaynak olarak kullanmanız önerilmez.

Değerler Eğitimi Yönergesi

Amaç – Madde 1 Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebi­len birey olma bilincini kazandırmak, Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değer Öğretimi Yaklaşımları

Değerlerin öğretimi ile ilgili literatür taraması yapıldı­ğında çeşitli yaklaşımlardan söz edildiği görülmekte­dir. Bunlar: Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, Değer analiz yaklaşımı, Bütüncül yaklaşım; Kohlberg’in adil topluluk okulları, Değerler eğitiminde gizilgüç; örtük program, Karakter eğitimi Gözlem yoluyla öğrenme Model olma Hizmet ederek öğrenme olarak ifade edilmektedir. 1. Değerlerin Doğrudan Öğretimi Yaklaşımı: Bu yaklaşım, yüksek […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ticaret Hayatı

Kâbe, Hz. İbrahim’den beri kutsallığı bilinen bir ziyaret yeriydi. Ayrıca Mekke ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Üstelik kurulan panayırlar bölgedeki ticaret hayatını canlı tutuyordu. Mekke’nin konumu ve iklimi burada yaşayanlara geçimlerini kazanmaları için ticaretten başka bir yol bırakmıyordu. Bu sebeple Mekkeliler, öteden beri ticaretlerini artırmanın yollarını aramış ve komşu ülkelerle bazı antlaşmalar yapmışlardı. Resulullah (s.a.v.), gençliğinde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Peygamberimizin Gençlik Dönemi

Mekke ticaret yapanlar için önemli bir şehirdi. Buraya gelen insanların zaman zaman alışverişlerinde haksızlığa uğradıkları da oluyordu. Mekke’nin ileri gelenlerinden Âs b. Vâil, Yemen’den gelen bir tüccarın getirdiği ürünleri satın almış ancak ücretini ödememişti. Yemenli tüccar, kabilelerden yardım istediyse de talebi karşılık bulmadı. Âs b. Vâil, Mekke’nin zengin kişilerinden olmasına rağmen borcunu inkâr ediyordu. Çaresiz […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Eğitimde İnsan Anlayışı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynaklarının yönetimi organizasyonunu amaçlarına (karlılık, verimlilik, kalite vs.) ulaşabilmesi için tüm çalışanların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. İnsan kaynaklarının ,yönetimi organizasyonda “insan” kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını amaçlar. Daha başka bir ifadeyle insan kaynaklarının yönetimi; insan kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi, eğitimi, motivasyonu, performans değerlendirilmesinin yapılması, yönetime katılması vs. konuları içeren bir    alandır. Toplam […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , ,


Değerlerin Öğretiminde Temel Süreç ve İlkeler

Değerlerin öğrenilmesi, gelenekçi eğitim süreçlerinde daha ziyade rol öğrenme şeklinde bir sosyal öğren­medir. Herkesin toplum içerisinde konumu, sorumlu­lukları ve cinsiyeti ile ilgili çeşitli rolleri vardır. Bu roller, insanlara neler yapması, nelere kıymet vermesi ve neler düşünmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verir. Örne­ğin bir erkekte cesaret, azim, sebat, soğukkanlılık gibi vasıflar toplum desteği de sağlandığı takdirde […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerler Eğitimi Hakkında Kısa Bir Bilgi

Bir ülkenin eğitim sistemi o ülkenin önem verdiği ve eğitim sistemine de yansımış olan değerlerle başlar. Bu değerler eğitimin çerçevesini, amaçlarını ve yönü­nü belirler. (Doğan, 1997.) Değerler eğitimi, eğitimdeki değerler transferini güç­lendirme yollarını arar. Bu transfer ise okuldaki müfre­dat ve ahlaki atmosferle ilgilidir. Değerler; sınıflarda yapılan çalışmalar, okulun ve top­lumun etkinlikleri, ayrıca ilişkiler yoluyla öğretilir. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Evrensel, Toplumsal ve Kişisel Değerler

Değerlere ilişkin yapılan çeşitli sınıflandırmalara ek olarak değerler; evrensel değerler, kişisel değerler ve toplumsal değerler olarak da İncelenmektedir. Bu bağlamda yapılan sınıflandırma incelendiğinde; Evrensel Değerler: Hem felsefeciler hem de sosyal bilimciler toplumdaki bütün insanların bir takım ortak değerlere sahip oldukları konusunda birleşmektedir. Bu değerler evrensel değerler olarak adlandırılmak­tadır. Çünkü bu değerler evrensel toplumun problem­lerinden kaynaklanmaktadır. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


Değerlerin Sınıflandırılması

Değerlerin sınıflandırılması sürecinde çok çeşitli yaklaşımlardan söz edilebilir. İnsanların hayatlarında yer alan ve önemsedikleri en belirgin değerler şöyle sıralanmıştır. İnsanları sevme Uyumlu olma Hırsları kontrol altına alma Başkalarının mutluluğunu isteme Kendini kontrol etme İyi insan olma Manevi değerlere inanma Yardımsever olma Tecrübeli ve bilgili olma Dost edinme Evlat yetiştirme Eser oluşturma Bir diğer değer sınıflandırması […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


DEĞERLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ

Değer eğitimi, insana özgü olanakları, insanı insan ya­pan ve diğer canlılardan ayıran olanakları, başka bir deyişle insana özgü bütün etkinlikleri, insansal etkin­likler olarak amaçlarına uygun tarzda gerçekleştirebi­lecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Bir başka ifadeyle kişilere doğru bilmenin, doğru düşünmenin, doğru değerlendirmenin, doğru eylem içinde olduğunu görebilmesine yardımcı olmaktır. Değerlerin genel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:1. […]

Kategorisi: Nedir?
Yazı etiketi: , , , , ,


« Önceki sayfaSonraki sayfa »

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2023